Základní škola a mateřská škola Jana Ámose Komenského

Základní škola a mateřská škola Jana Ámose Komenského

Základní škola a mateřská škola Jana Ámose Komenského byla v Bratislavě založena roku 1971. Nachází se na malebném místě obklopeném zelení ve čtvrti Krasňany na úpatí Malých Karpat.

Hlavním cílem školy je žáky připravit na reálný život, což znamená, aby zejména byli s to tvořivě a kriticky myslet a rychle a efektivně řešit problémy. Za tímto účelem škola poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oborech všeobecného vzdělání. Žákům poskytuje rozšířené znalosti zejména o dějinách, zeměpisu, demografii, přírodních útvarech, lidových zvycích, institucích a známých památkách. Cíle školy jsou vypracovány v souladu se základními principy vysoce efektivního způsobu výuky zvaného integrovaná tematická výuka (ITV).

Hlavním cílem metody je:

 • vychovat tolerantní žáky, kteří dovedou pracovat v týmu a kteří jsou motivovaní k celoživotnímu vzdělávání se;
 • zlepšit počítačovou gramotnost žáků a jejich kompetence v cizím jazyce;
 • zvýšit zapojení rodičů, aby studenti byli pilní, zodpovědní a připravení na další vzdělávání.

Pro dosažení výše uvedených cílů vytváří škola ve třídách příjemné prostředí, které u žáků podporuje zejména sebepoznání a sebehodnocení. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci a respekt.

Od ledna 1978 naše škola poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství a od roku 2004 využívá různé metody pedagogické a psychologické prevence.

Činnosti a zkušenosti

Proces výuky probíhá v laboratořích nebo v prostředí s přístupem na internet. Žáci aplikují získané vědomosti, dovednosti a pohybové činnosti při účasti ve vědomostních a sportovních soutěžích. Jako součást procesu výuky také pořádáme nejrůznější diskuze, setkání, kulturní události, výlety a další aktivity.

V rámci projektu přispějeme k celkovému vývoji a testování modelu komunikace GSS na národní úrovni a zároveň se zasadíme o rozšiřování výsledků projektu.

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava

Hubeného 25, 831 53 Bratislava
Slovensko
www.zskomenskehoba.edupage.org

 • Mgr. Tatiana Kizivatová
  • Ředitelka školy
 • Andrea Konečná
  • Učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele mateřské školy
 • Mgr. Monika Repiská
  • Učitelka prvního stupně základní školy