Škola Plzeň Božkov

Škola Plzeň Božkov

Škola Plzeň Božkov byla založena roku 1828 a v současnosti sdružuje mateřskou školu, první stupeň školy základní a školní družinu.

Škola využívá nejmodernější metody, aby tak žákům poskytla podmínky nezbytné pro to, aby se stali zdravými, sebevědomými studenty, kteří umějí vyjádřit a obhájit své názory a kteří přebírají zodpovědnost za sebe i za druhé. Žáky podporujeme, aby při vyhledávání informací o zadaných tématech využívali internet pod dohledem svého vyučujícího. Pracujeme podle programu podpory zdravého životního stylu, snažíme se vést děti k pohybu a sportu.

ZŠ pracuje v 1. a 2. ročníku podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, ve 3. - 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Ve všech ročnících se vyučuje anglický jazyk.

Škola využívá k vlastní evaluaci standardizované testy Kalibro a Scio. Evaluace ve škole probíhá podle vlastního evaluačního plánu a žáci jsou vedeni k vlastnímu hodnocení své práce.

Každoročně dětem pořádáme soutěže: recitační, výtvarné, sportovní, matematické olympiády. Děti si na každý rok vytvářejí vlastní kalendář. Po vyučování nabízíme svým žákům i ostatním dětem velký výběr nepovinných předmětů a kroužků.

Činnosti a zkušenosti

Mezi výhody naší školy patří hlavně její rodinné prostředí. Díky nižšímu počtu žáků ve třídě, většinou kolem dvaceti, je možno přistupovat individuálně ke každému žáku, brát ohledy na jeho potřeby, dovednosti a možnosti. Škola uplatňuje nové metody práce, kterými se děti snažíme vychovat ve zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit a zdůvodnit svoje názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé. Dokáží spolupracovat, hledat a objevovat.

V rámci projektu podpoříme konsorcium tím, že přispějeme ve fázi vývoje, zejména však budeme mít na starosti testování a potvrzení výstupů projektu GSS.

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Plzeň
Vřesinská 17, Plzeň

http://www.zsplzenbozkov.cz/

  • Mgr. et Bc. Hana Stýblová
    • Ředitelka školy
    • Prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR
  • Monika Kalašová
    • Učitelka mateřské školy
  • Mgr. Jiřina Říhová

Učitelka prvního stupně základní školy